08/04/2020 01:54   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Про одного кота... (...
Історія версій
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня

Структура статей
Усі статті » Законодавство України » План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Наказ
від 26.06.2013 р. № 611
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18.07.2013 р. за № 1214/23746Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ


{Заголовок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 947 від 14.11.2013
№ 947 від 14.11.2013
№ 372 від 02.04.2014
№ 1163 від 25.11.2014
№ 664 від 23.07.2015
№ 394 від 28.03.2016}

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.
{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.


В. о. Міністра А. Мярковський


Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 26.06.2013 р. № 611

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ


1. Цей План рахунків визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами.

2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.

5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.

6. Бюджетні установи у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеною у додатку 2 до цього Плану рахунків, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.
{План рахунків доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 23.07.2015}

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
код назва код назва
1 2 3 4
Клас 1. Необоротні активи
10
Основні засоби
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Робочі і продуктивні тварини
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
11
Інші необоротні матеріальні активи
111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
112 Бібліотечні фонди
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
115 Тимчасові нетитульні споруди
116 Природні ресурси
117 Інвентарна тара
118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
12
Нематеріальні активи
121 Авторські та суміжні з ними права
122 Інші нематеріальні активи
13
Знос необоротних активів
131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Знос нематеріальних активів
14
Незавершене капітальне будівництво
141 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами
142 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами
143 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами
15
Довгострокові фінансові інвестиції
151 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств
152 Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 2. Запаси
20
Виробничі запаси
201 Сировина і матеріали
202 Обладнання, конструкції і деталі до установки
203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт
204 Будівельні матеріали
205 Інші виробничі запаси
21
Тварини на вирощуванні і відгодівлі
211 Молодняк тварин на вирощуванні
212 Тварини на відгодівлі
213 Птиця
214 Звірі
215 Кролі
216 Сім’ї бджіл
217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада
218 Худоба, прийнята від населення для реалізації
22
Малоцінні та швидкозношувані предмети
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети
222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення
23
Матеріали і продукти харчування
231 Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей
232 Продукти харчування
233 Медикаменти і перев’язувальні засоби
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали
236 Тара
237 Матеріали в дорозі
238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання
239 Інші матеріали
24 Готова продукція 241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25 Продукція сільськогосподарського виробництва 251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств
26
Запаси для розподілу, передачі, продажу
261 Запаси для розподілу, передачі, продажу
262 Державні матеріальні резерви та запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30
Каса
301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті
31
Рахунки в банках
311 Поточні рахунки на видатки установи
312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам
313 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
314 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум
316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
318 Поточні рахунки в іноземній валюті
319 Інші поточні рахунки
32
Рахунки в казначействі
321 Реєстраційні рахунки
322 Особові рахунки
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум
326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
328 Інші рахунки в казначействі
33
Інші кошти
331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34
Короткострокові векселі одержані
341 Векселі, одержані в національній валюті
342 Векселі, одержані в іноземній валюті
35 Розрахунки з покупцями та замовниками 351 Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи
36
Розрахунки з різними дебіторами
361 Розрахунки в порядку планових платежів
362 Розрахунки з підзвітними особами
363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків
364 Розрахунки з іншими дебіторами
365 Розрахунки з державними цільовими фондами
37
Поточні фінансові інвестиції
371 Поточні фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 4. Власний капітал
40
Фонд у необоротних активах
401 Фонд у необоротних активах за їх видами
402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42
Фонд у фінансових інвестиціях
421 Фонд у капіталі підприємств
422 Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери
43
Результати виконання кошторисів
431 Результат виконання кошторису за загальним фондом
432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44
Результати переоцінок
441 Переоцінка матеріальних активів
442 Інша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
50
Довгострокові позики
501 Довгострокові кредити банків
502 Відстрочені довгострокові кредити банків
503 Інші довгострокові позики
51 Довгострокові векселі видані 511 Видані довгострокові векселі
52 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 521 Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов’язання
60
Короткострокові позики
601 Короткострокові кредити банків
602 Відстрочені короткострокові кредити банків
603 Інші короткострокові позики
604 Прострочені позики
61
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками
612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями
613 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
62
Короткострокові векселі видані
621 Видані короткострокові векселі
63
Розрахунки за виконані роботи
631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
633 Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень
634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт
64
Розрахунки із податків і зборів
641 Розрахунки за податками і зборами в бюджет
642 Інші розрахунки з бюджетом
65
Розрахунки із страхування
651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування
652 Розрахунки із соціального страхування
654 Розрахунки з інших видів страхування
66
Розрахунки з оплати праці
661 Розрахунки із заробітної плати
662 Розрахунки зі стипендіатами
663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням
666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
667 Розрахунки з працівниками за позиками банків
668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
669 Інші розрахунки за виконані роботи
67
Розрахунки за іншими операціями і кредиторами
671 Розрахунки з депонентами
672 Розрахунки за депозитними сумами
673 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового деражавного соціального страхування
674 Розрахунки за спеціальними видами платежів
675 Розрахунки з іншими кредиторами
676 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
68
Внутрішні розрахунки
683 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом
684 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом
Клас 7. Доходи
70
Доходи загального фонду
701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71
Доходи спеціального фонду
711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
714 Кошти батьків за надані послуги
715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
716 Доходи за витратами майбутніх періодів
72
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт
721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень
722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
723 Реалізація науково-дослідних робіт
74
Інші доходи
741 Інші доходи установ
Клас 8. Витрати
80
Видатки із загального фонду
801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи
802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
81
Видатки спеціального фонду
811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
82
Виробничі витрати
821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень
822 Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
823 Витрати на науково-дослідні роботи
824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів
826 Видатки до розподілу
83 Інші витрати 831 Інші витрати установ
84 Витрати на амортизацію 841 Витрати на амортизацію необоротних активів
85 Витрати майбутніх періодів 851 Витрати майбутніх періодів
Клас 9. Адміністративні послуги
91 Розрахунки замовників за адміністративними послугами 911 Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг
92 Зобов’язання замовників за адміністративними послугами 921 Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні активи
02 Активи на відповідальному зберіганні
04 Непередбачені активи і зобов’язання
05 Гарантії та забезпечення
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства
07 Списані активи та зобов’язання
08 Бланки документів суворої звітності
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Оцінки
Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі.

Будь ласка, авторизуйтесь або зареєструйтесь , щоб отримати можливість оцінювати.

Оцінки відсутні
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2020 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,03 сек.

4,902,484 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007